Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Nedмlnн Tйma
Na muљce
Scйna
Recenze & Tipy
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
SMS soutмћ
Nedмlnн tйma
2. шнjna 2005
O HRAD HOUSKA VZORNМ PEИUJН POTOMCI TOVБRNНKA ЉIMONKA
vlt
Na pomezн mladoboleslavskйho, иeskolipskйho a mмlnickйho okresu se nachбzн gotickэ hrad Houska. Stavba uћ od pradбvna pшitahuje milovnнky tajemna: podle legendy mмla bэt skбla, na kterй Houska stojн, branou do pekel. Kastelбn Miroslav Konopбsek se tu nebojн: „Zlн lidй jsou daleko horљн neћ to, инm je hrad Houska opшeden,“ шнkб s ъsmмvem.
Hrad postavil Pшemysl Otakar II. na mнstм hradiљtм, kterй koncem 9. stoletн zaloћil vйvoda Pљovanщ Slavibor pro svйho syna Houseka. V historii se pak vystшнdala шada majitelщ: Hynek z Dubй, Jan ze Smiшic nebo takй Albrecht z Valdљtejna a rod Kounicщ. Pщvodnм gotickэ hrad proљel шadou stavebnнch ъprav, dnes jej patrnм nejvэstiћnмji charakterizuje oznaиenн renesanиnн zбmek s prvky gotickйho hradu.
V roce 1924 koupil Housku od hrabмnky Eleonory Andrбssy prezident Љkodovэch zбvodщ a senбtor Josef Љimonek. Jeho pravnuci Jaromнr Љimonek a Blanka Horovб dostali hrad po roce 1989 zpмt. Hlavnм oni se pak zasadili o to, ћe pшedchozн „pйиe“ stбtu je stбle mйnм znбt. Pшitom chybмlo mбlo a z Housky bylo „noиnн sanatorium“ pro pracovnнky nedalekй Spolany Neratovice a pшнsluљnнky spojeneckэch vojsk. S tнmto nбpadem pшiљlo v 80. letech vedenн neratovickй chemiиky. Vznikly podrobnй plбny a byla zbourбna unikбtnн vyhlнdkovб vмћ. Dбl se sprбvci z dob socialismu v uskuteитovбnн svэch plбnщ naљtмstн nedostali. Svйho иasu tu byl umнstмn takй depozitбш Univerzitnн knihovny v Praze. Jako kastelбn byl na Housku „uklizen“ nynмjљн poslanec Svatopluk Karбsek, kterэ tam v roce 1975 umoћnil skupinм Plastic People of the Universe nahrбt prvnн desku.
Aћ potomci tovбrnнka Љimonka, kterйho Karel I. odmмnil љlechtickэm titulem baron, Housku poprvй otevшeli pro veшejnost. Stalo se tak pшed љesti lety. Vљechny penнze ze vstupnйho jdou do rekonstrukce objektu. Minulou zimu byly napшнklad v nejvyљљнm patшe otevшeny renovovanй sбly s pшekrбsnou vyhlнdkou, v nichћ se pravidelnм konajн kulturnн a spoleиenskй akce.