Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Cestovбnн
12. listopadu 2006
Vэlet k protrћenй pшehradм
љp
V Jizerskэch horбch pшitahuje uћ desнtky let zбjem turistщ mнsto znбmй jako protrћenб pшehrada. Letos je to devadesбt let, co voda z protrћenй pшehrady na шниce Bнlб Desnб smetla ибst obce Desnб, strhla zde nмkolik desнtek domщ a zanechala po sobм vнce neћ љedesбt obмtн.
Ke katastrofм doљlo 18. zбшн roku 1916, necelэ rok po zprovoznмnн nбdrћe. Nejprve si prochбzejнcн dшevaшi vљimli pramнnku vody o prщmмru

TANVALDSKO

asi dvou centimetrщ, kterэ tryskal z hrбze. Upozornili hrбznйho, kterэ zdмљenм volal sprбvci stavby. Rozkaz vypustit okamћitм pшehradu se mu vљak jiћ splnit nepodaшilo. Za tшi иtvrtм hodiny jiћ pшiљla na poљtovnн ъшad v Desnй zprбva o protrћenн hrбze a ћбdost o evakuaci obce. K tй vљak doљlo jen zибsti. Prvnнm smetenэm stavenнm byla panskб pila. Voda vzala i pшipravenй dшevo, jeћ po zpщsobu beranidla pomohlo poboшit i dalљн domy. Ћelezniиnн mosty zachytily ибst pevnэch ибstн, ale i tak voda v Tanvaldu niин vybavenн tovбren, odnбљн kщlny a zaplavuje sklepy. Pшilehlй pozemky jsou zaplaveny aћ do Ћeleznйho Brodu.
Karel Podhajskэ, kterэ mмl na starosti dozor nad stavbou, se po zprбvм o protrћenн zastшelil. Soudnн proces s dalљнmi zodpovмdnэmi osobami trval tйmмш sedmnбct let. V roce 1931 byli zproљtмni viny, protoћe za pшниinu neљtмstн se oznaиila geologickб porucha hluboko pod hrбzн. Ke katastrofм vљak zшejmм pшispмl chybмjнcн geotechnickэ prщzkum иi pouћitн nekvalitnнho materiбlu a ponмkud uspмchanб stavba.
Dnes na mнstм najdete hustэ les a krбtkou nauиnou stezku. Nedaleko od ъstн spojovacн љtoly jsou takй vidмt zбklady bэvalй turistickй Krцmerovy boudy, kterб byla vypбlena po roce 1945. Bэvalб pшehrada navнc leћн na kшiћovatce шady turistickэch cyklistickэch a bмћkaшskэch tras.

***

JAK SE TAM DOSTAT

Z Prahy do Desnй se dostanete pшes Harrachov. Vzdбlenost Harrachova od Prahy je asi 130 km, do Desnй je to 15 kilometrщ. Zde najdete takй pamбtnнk katastrofy. Turistickй informace: Kromм protrћenй pшehrady patшн k dalљнm zdejљнm zajнmavostem takй vodopбdy v Иernй Desnй, vodnн nбdrћ Souљ, ozubnicovб traќ Tanvald -Harrachov nebo schody na Mariбnskou horu. Kulturnнm centrem obce Desnб je Riedlova vila, kde probнhajн napшнklad vэstavy.

TOULAVБ KAMERA

Tato rubrika vznikб ve spoluprбci s Иeskou televizн. Poшad Toulavб kamera uvбdн ИT1 v premiйшe vћdy v nedмli v 10 hodin. Reprнzu poшadu mщћete sledovat ve stшedu ve 14.05 rovnмћ na ИT1.

Foto popis| MНSTO NEЉTМSTН. O katastrofм, kterб v roce 1916 mмla 62 obмtн, svмdин dodnes pozщstatky hrбze.
Foto autor| Foto archiv