Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Cestovбnн
10. prosince 2006
Ceauseskovo hnнzdo
Bukureљќskэ palбc provokuje mohutnou nepraktiиnostн
Jan Fidler
Dvoumilionovб Bukureљќ je pшeplnмnб automobily podobnм jako Istanbul, Paшнћ nebo Praha. Bukureљќљtн шidiиi troubн mйnм иasto neћ istanbulљtн, ale vнce neћ praћљtн. Vzduch je cнtit zplodinami bezkatalyzбtorovэch motorщ. Mezi vљemi evropskэmi znaиkami mб pomмrnм hustй zastoupenн иeskб љkodovka. V kaћdйm љtrъdlu u kшiћovatky lze spatшit fabii иi octavii. Obиanй stшednн generace vypadajн naљtvanм, ћeny navнc utrбpenм. Starљн lidй majн tvбшe bez vэrazu, mladн pщsobн bezstarostnм.
V autech i hlavбch jim dunн techno music v celoevropskй tepovй frekvenci. Bukureљќ je dvakrбt vмtљн neћ Praha, ale mnohokrбt љedivмjљн. Na stavebnнch leљenнch kolem velkэch domщ visн sice rozlehlй a jбsavй reklamy nadnбrodnнch firem, ale dojem љedivosti a uљmudlanosti svou parбdou napravujн jenom mбlo.

Љest tisнc mнstnostн

Nejvмtљн rumunskй mмsto protнnajн vљemi smмry prostornй bulvбry. Na konci Bulevardul Unirii, jenћ je jednнm z paprskovitм se rozbнhajнcнch z Piata Unirii, se naparuje Palatul Parlamentului иili Palбc parlamentu. Rumuni se pyљnн, ћe je po americkйm Pentagonu druhou nejvмtљн budovou na svмtм. Uћ se ale moc nechlubн, ћe je pamбtkou na Nicolae Ceaus,eska, bolљevickйho diktбtora vlбdnoucнho Rumunsku dvaadvacet let (1967 aћ 1989). V osmdesбtэch letech rozkбzal zbourat ибst historickйho centra mмsta, odklidit horu Spirei a mнsto nн postavit nabubшelэ vlбdnн palбc. Mб иtyшi podzemnн a dvanбct nadzemnнch pater, jedenadvacet kшнdel a љest tisнc mнstnostн. Vnitшnн rozloha иinн 265 tisнc иtvereиnнch metrщ a celэ komplex s pшilehlэmi budovami a parkem zabнrб 508 tisнc иtvereиnнch metrщ. Шemeslnнci zaиali Palatul Parlamentului stavмt v roce 1984 a skonиili o pмt let pozdмji. Pшestoћe je dodnes nazэvбn Ceaus, eskovэm palбcem, iniciбtor jeho vybudovбnн si ho moc neuћil, neboќ v roce dostavby byl svrћen z prezidentskйho stolce a v prosinci 1989 odsouzen a popraven spolu s manћelkou.
Vznikem, osudem a pшedevљнm nepraktickou mohutnostн poћнvб Palatul Parlamentului svмtovйho vмhlasu a provokuje zvмdavost poutnнkщ. Veшejnэ vstup do komplexu je z boku, jakoby z ъstranн, pшesnмji z Bulevardul Natiunile Unite za cenu nikterak lidovou. Vэbмrин v kase poћaduje 20 lei, pшнplatek pмt lei za cizojazyиnэ komentбш a dalљнch 30 lei za fotoaparбt, kterэ se mi nepшehlйdnutelnм pohupoval na hrudi. Seиteno rumunsky 55 lei a podмleno evropsky to dбvб bratru 15 eur. Nekouknмte se dovnitш za ty penнze...
Kaћdйho nбvљtмvnнka uniformovanб ochranka provмшн modernн technikou jako na letiљti. Prщvodnн slovo je na vэbмr v rumunљtinм, francouzљtinм иi angliиtinм. Doporuиuji vybrat si anglicky hovoшнcн prщvodkyni. Kdo vyћaduje rumunskэ nebo francouzskэ komentбш, musн trpмlivм vyиkat, aћ se sejde dostateиnэ poиet zбjemcщ.
Prщvodkynм skupinu zvмdavcщ protбhne dvмma schodiљti, nмkolika chodbami a deseti sбly pшibliћnм za jednu hodinu. Vљude kolem je beton a mramor, pod nohama kilometry kobercщ. Obrazy na stмnбch a busty osobnostн rumunskй historie se v obrovskйm prostoru ztrбcejн. Vљechny veшejnм pшнstupnй interiйry pщsobн nesmyslnou aћ nelidskou rozlehlostн depresivnм. Jestliћe jedna z novinбшskэch zбsad pravн, ћe na reportбћnн fotografii nemб nikdy chybмt иlovмk, tak atmosfйru Ceaus,eskova orlнho hyperhnнzda prбvм naopak nejlйpe vystihujн snнmky bez lidн. Ti jako by sem nepatшili, jako by pro nм Palatul Parlamentului nebyl vщbec budovбn. Na nelichotivйm dojmu nic nemмnн informace, ћe se v nмm konajн jednбnн, pшednбљky иi sympozia, ћe vlбdnн ъшednнci v nмm ъшadujн a chodbami pшechбzejн, иehoћ si turistй mohou sem tam i vљimnout. Zvнdavэm oинm a objektivщm se vљak nedostбvб architektonickэch a umмleckэch artefaktщ, инmћ se љmajdбnн po chodbбch dvacet let mladйho Palatul Parlamentului vэraznм odliљuje od prohlнdky staletэch gotickэch hradщ иi baroknнch zбmkщ.

Pouиnй memento

Nejvмtљн barбk v Evropм nevzbuzuje ћбdnй pшнjemnй emoce. Aќ jste uvnitш, nebo stojнte pшed nнm, vщbec moћnб nepocнtнte ъћas ani obdiv. Avљak za nбvљtмvu tato megalomanskб stavba pшece stojн. Pomбhб totiћ utvrdit v mнnмnн, ћe Ceaus,eskovi podobnй zrщdy by nikde a nikdy nemмly dostбvat љanci. Coћ -Иesko samozшejmм nevyjнmaje -platн nejen o Rumunsku.

***

TURISTICKЙ INFORMACE

Pro turisty je Palбc parlamentu otevшen dennм od 10 do 16 hodin, vyjma dny, kdy zde probнhб nмjakб konference. Bмhem asi 45minutovй prohlнdky vбs prщvodkynм provedou asi deseti nejvмtљнmi иi nejzajнmavмjљнmi sбly a umoћnн vstoupit na balkon, ze kterйho diktбtor Ceaus,escu pronбљel svй projevy. U pokladny si je moћnй objednat vэklad rumunsky, anglicky иi francouzsky. Za pouћitн fotoaparбtu иi kamery je tшeba zaplatit zvlбљtnн pшнspмvek. Vzhledem k tomu, ћe v palбci dnes sнdlн vэznamnй instituce, je tшeba pшi vstupu do palбce poинtat s bezpeиnostnн prohlнdkou.

Palбc mб 21 kшнdel, dvanбct nadzemnнch a иtyшi podzemnн patra, v nichћ je celkem љest tisнc mнstnostн, vиetnм stovek kancelбшн, desнtek pшijнmacнch salonkщ a konferenиnнch sбlщ urиenэch pro konбnн vмdeckэch, politickэch a kulturnнch setkбnн.

Zбkladnн vstupnй do palбce je 20 novэch lei, pшнplatek za cizojazyиnou prщvodkyni 5 novэch lei, pшнplatek za fotoaparбt иi kameru 30 novэch lei.

Dщleћitб mмnovб poznбmka. Letos 1. иervence rumunskб banka љkrtla иtyшi inflaиnн nuly u pщvodnн rumunskй mмny. Ve druhйm pololetн roku 2006 platн starй i novй lei. Od poибtku roku 2007 budou v Rumunsku platit uћ jenom novй lei a starй lei bude moћnй smмnit jen v centrбlnн bance nebo u autorizovanэch finanиnнch institucн. Oficiбlnн kurs je 3,5 lei za jedno euro (35 000 starэch lei). 1000 novэch lei je 8400 иeskэch korun.

CO MAJН RБDI V RUMUNSKU

Hutnб, navinulб drљќkovб polйvka patшн vedle rщznэch ъprav dћuveиe mezi zбkladnн pilншe balkбnskй kuchynм. Drљќky a prorostlй hovмzн nakrбjнme na malй kousky a dбme je vaшit do hrnce s vodou. Pшidбme bobkovэ list, sщl a pepш a vaшнme, dokud maso nezaиne mмknout. Potй pokrбjнme na kostky mrkev, celer a celou cibuli a pшihodнme je k masu. Kdyћ zelenina dostateиnм zmмkne, odstavнme hrnec z plotny. Na zбvмr do polйvky pшidбme ћloutky rozmнchanй v octu spolu s иesnekem.

* Suroviny

- 4 l vody
- pщl kila drљtмk
- 250 g prorostlйho hovмzнho
- 10 kuliиek иernйho pepшe
- 2 mrkve
- 2 ћloutky
- stonek шapнkatйho celeru
- cibule a bobkovэ list
- sщl, ocet, иesnek

OBRБZEK

Foto popis| VМTЉН JE JEN PENTAGON. Bukureљќskэ palбc je po americkйm Pentagonu druhou nejvмtљн budovou na svмtм.
Foto autor| Foto Profimedia.cz

Foto popis| BLEDБ TVБШ MМSTA. Dvoumilionovб metropole se potэkб s љedivostн, kterou ибsteиnм zakrэvajн reklamy globбlnнch firem.
Foto autor| Foto Frantiљek Stэblo

Foto popis| CIORBA DE BURTA - DRЉЌKOVБ POLЙVKA
Foto autor| Foto archiv