Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Cestovбnн
10. prosince 2006
Tradice pohankovйho mlэna
FRENЉTБT POD RADHOЉTМM
љp
Rod Љmajstrlщ v Beskydech ve Frenљtбtм pod Radhoљtмm udrћuje uћ po pмt generacн zajнmavou tradici. Od roku 1861 Љmajstrlovi melou v rodinnйm mlэnм pohanku. A to bez pшetrћenн kontinuity a navнc po starйm, tradiиnнm zpщsobu. S mletнm zaиal pradмda Josef a po nмm ho nбsledovali Frantiљek, Arnoљt a v souиasnosti Zdenмk, kterйmu pomбhб syn Pavel. S chodem mlэna se mщћete v Beskydech seznбmit - po pшedchozн domluvм - i vy a zбroveт ochutnat pohankovб jнdla.
Pohanka bэvala v tomto kraji hlavnнm zdrojem obћivy. To vedlo napшнklad k tomu, ћe se tu mohlo mlнt i po roce 1948, aи byl tehdejљн mlynбш Frantiљek mнstnнmi ъшady prohlбљen za kapitalistu. Mlэn byl z tohoto dщvodu nejprve zaplombovбn, jenћe mнstnн lidй si brzy zaиali stмћovat na nedostatek mouky. Straniиtн funkcionбшi potй ustoupili - a mlэn mohl mlнt vesele dбl.
Pohanku do tohoto kraje pшivezli ve 13. stoletн Tataшi. Ti byli v oинch usedlнkщ pohany - a odtud se vzalo i jmйno pro obilninu. V chalupбch se tradiиnм mlela mezi dvмma kameny na takzvanйm ћernu. V pohankovйm mlэnм byla sice ъplnм pщvodnн technika ponмkud modernizovбna, pшesto je stбle unikбtnн. Domбcн si totiћ vymysleli loupacн stroj, kterэ pohanku loupe mechanicky na kamenech, aniћ by ztrбcela dщleћitй minerбlnн lбtky.

***

JAK SE TAM DOSTAT

Pohankovэ mlэn rodu Љmajstrlщ najdete na adrese Kopanб и. p. 806 u Frenљtбtu pod Radhoљtмm. Nбvљtмva mlэna vyћaduje pшedchozн domluvu. Telefon na Zdeтka Љmajstrlu je 556 835 448, vнce informacн zнskбte takй na internetovэch strбnkбch mlэna www.pohankovymlyn. cz. Zde je kromм historie mlэna takй шada informacн o pohance, jejнch nutriиnнch hodnotбch a takй o tradici zpracovбnн tйto obilniny. Najdete tu i шadu receptщ na ъpravu pohanky.

TOULAVБ KAMERA

Tato rubrika vznikб ve spoluprбci s Иeskou televizн. Poшad Toulavб kamera uvбdн ИT1 v premiйшe vћdy v nedмli v 10 hodin. Reprнzu poшadu mщћete sledovat ve stшedu ve 14.05 rovnмћ na ИT1.

Foto popis| ZDROJ OBЋIVY. V Beskydech se pohanka mlela na mouku po generace.
Foto autor| Foto archiv a Profimedia.cz