Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Bydlenн
Sunday, October 15, 2006 12:00:00
Chcete dotaci na solбrnн ohшev vody?
Lenka Krejcarovб
Chcete vytopit domov a ohшнvat vodu, aniћ byste museli platit horentnн sumy za elektшinu, plyn иi uhlн? Pokud si na to poшнdнte termosolбrnн panely a nebojнte se papнrovбnн, mбte opмt љanci, ћe dostanete pшнspмvek od stбtu. Rozhodujнcн pшitom jiћ nebude rychlost podбnн ћбdosti ani stбtem vyиlenмnб ибstka pro danэ rok.
Nбrodnн program Stбtnнho fondu ћivotnнho prostшedн byl opмt otevшen 15. zбшн. Navнc za pшнznivмjљнch podmнnek. O finanиnн injekci nynн mщћete poћбdat kdykoli bмhem roku. Podmнnkou pro ъspмљnou ћбdost je to, abyste pomocн sluneиnнch paprskщ ohшнvali vodu иi vytбpмli domбcnost a od uvedenн kolektorщ do provozu jeљtм neuplynul jeden rok. Stбt na jejich poшнzenн pшispнvб pomмrnм a maximбlnм polovinou poшizovacн ибstky. Hornн hranice finanиnнho obnosu je stanovena na 50 tisнc korun. To vљak jeљtм neznamenб, ћe ибstku v tйto vэљi na ъиet skuteиnм dostanete. „Dotace nenн nбrokovб. O jejнm pшidмlenн a vэљi rozhoduje na doporuиenн rady fondu ministerstvo ћivotnнho prostшedн formou rozhodnutн ministra,“ vysvмtluje tiskovэ mluvин Stбtnнho fondu ћivotnнho prostшedн Pavel Koљek.
Zбkladem pro vэpoиet podpory jsou nбklady na poшнzenн kolektorщ, pшнpadnм instalaci zdroje tepla vиetnм pшнsluљenstvн. Koupм solбrnнho zaшнzenн pшitom vyjde шбdovм na desнtky tisнc korun. Napшнklad sestava solбrnнch panelщ s pшнsluљenstvнm na ohшev teplй vody pro иtyшиlennou rodinu vyjde na 70 tisнc korun. Nбvratnost je zhruba 10 let, pokud bude pokraиovat trend zdraћovбnн tradiиnнch energiн tak i dшнve. Protoћe sluneиnн energie v tuzemskэch podmнnkбch sama o sobм nestaин, vyplatн se ji doplnit o elektrickэ nebo plynovэ ohшнvaи.
V minulosti stбtnн dotace na poшнzenн relativnм drahэch ekologickэch zdrojщ rok od roku klesala. V letech 2004 aћ 2005 se dostalo jen na 530 ћadatelщ. Na vinм byla podle Pavla Koљka nutnost spolufinancovat ћбdosti, kterй иerpajн prostшedky z fondщ EU. Na nбrodnн programy, kam patшн i tato dotace, nezbэvalo dost penмz. Ke slovu se tak dostalo pшнslovн „kdo dшнv pшijde, ten dшнv mele“. Letos fond uspokojil jen minimum ћadatelщ. Suma na obnovitelnй zdroje vyhlбљenб v polovinм bшezna ve vэљi 30 milionщ korun byla totiћ vyиerpбna za mмsнc.
I pшes jistй usnadnмnн stбle platн, ћe ъшedniиiny spojenй s vyшнzenнm ћбdosti o pшнspмvek je vнc neћ dost. Zбjemci musejн vyplnit formulбш ћбdosti o podporu, kterэ zнskajн na krajskйm pracoviљti fondu, a vybмhat si dalљн dokumenty. Vyplnмnэ fascikl i s pшнlohou potom podajн tamtйћ. Novм je souибstн ћбdosti takй odbornэ posudek, kterэ si ћadatel uhradн sбm. Koneиnй rozhodnutн s pokyny k uzavшenн smlouvy pak zaљle fond ћadateli. Musн tak uиinit do 15 dnщ od chvнle, kdy obdrћel vyjбdшenн ministerstva ћivotnнho prostшedн. Pokud vyhovнte vљem podmнnkбm a dodбte poћadovanй doklady, mбte љanci, ћe dotaci na poшнzenн љetrnй energie dostanete.

***

O PШНSPМVEK MЩЋETE ЋБDAT, POKUD…

- vyuћнvбte solбrnн energii k vytбpмnн a ohшevu vody v domбcnosti, pшнspмvek se netэkб mнst, kde podnikбte
- jste si jiћ solбrnн kolektory poшнdili a od jejich zprovoznмnн neubмhl jeden rok
- mбte nainstalovбny kolektory s certifikбtem pro provoz v Иesku, kterй jsou vhodnй pro celoroиnн provoz
- zavбћete se, ћe budete zaшнzenн provozovat po dobu nejmйnм pмti let

Dokumenty, bez nichћ se to neobejde

1) originбlnн иi ovмшenэ vэpis z katastru nemovitostн na dщm, v nмmћ bude obnovitelnэ zdroj instalovбn; v dobм podбnн ћбdosti nesmн bэt vэpis starљн neћ tшi mмsнce

2) pokud si dщm pronajнmбte, potшebujete ovмшenэ souhlas majitele budovy a navнc doklad, kterэm je urиena osoba povмшenб jednбnнm s fondem

3) technickб dokumentace a schйma zapojenн

4) odbornэ posudek vypracovanэ odbornм zpщsobilou osobou, kterou stanovuje fond

5) pшedбvacн protokol o provedenй topnй zkouљce

6) fakturaci a potvrzenн o zaplacenн realizace; doloћit musнte originбly faktur vиetnм dodacнch listщ i doklady o ъhradбch, v pшнpadм platby z hypoteиnнho ъvмru i kopie smlouvy o ъvмru

7) tшi rщznй barevnй fotografie doklбdajнcн realizaci zaшнzenн

8) vyjбdшenн pшнsluљnйho stavebnнho ъшadu - stavebnн povolenн, ohlбљenн stavebnнch ъprav

9) kopie dodavatelskэch smluv vиetnм poloћkovйho rozpoиtu

10) kolaudaиnн rozhodnutн иi pшedбvacн protokol o uvedenн zaшнzenн dodavatelskou firmou do trvalйho provozu a certifikбt instalovanйho zaшнzenн

Foto popis| STRACH Z NБKLADЩ. Poшizovacн nбklady na solбrnн zaшнzenн leckoho vylekajн. Lze je vљak snнћit pomocн stбtnнch dotacн.
Foto autor| Foto Profimedia.cz/Alamy