Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Zdravн
11. prosince 2005
Vystouplй ћнly na krбse nepшidajн
Neиekejte aћ se objevн bйrcovй vшedy a myslete na zdravн svэch nohou dopшedu
Lenka Krejcarovб
S pevnostн ћil to jde s vмkem z kopce, a pokud se k nмmu pшidб i nevalnэ ћivotnн styl, vэsledek v podobм kшeиovэch ћil na sebe nenechб dlouho иekat. Aиkoli na krбse nepшidajн, nejsou zdaleka tнm nejhorљнm, co mщћe naљe nohy potkat. U dlouhodobм nemocnэch se na nich totiћ nezшнdka vyvinou bйrcovй vшedy.

Problйmy s ћilnн nedostateиnostн pociќuje v rщznэch formбch zhruba polovina dospмlй populace. Nenн proto divu, ћe se toto onemocnмnн rychle vyљvihlo na prvnн pшниku mezi onemocnмnнmi nohou. Aиkoli se mezi jeho pшниiny шadн dмdiиnй dispozice, mnohem vнce dokбћou ublнћit obezita, prodмlanэ zбnмt hlubokэch ћil a nedostatek pohybu. Medvмdн sluћbou je v tomto ohledu takй pшнliљ sedavй zamмstnбnн a do urиitй mнry i vмk.
Obtнћe zaинnajн v okamћiku, kdy se jinak tenkй ћilnн stмny roztahujн kvщli zvэљenйmu tlaku a ћilnн chlopnм, jeћ jinak regulujн proudмnн krve, se nemohou uzavнrat. To vyvolб dalљн mмstnбnн krve a zбroveт ztнћн jejн nбvrat do hornн ибsti tмla. Pokud jsou obtнћe dlouhodobй, mщћe se po иase objevit bйrcovэ vшed - zбnмtlivй poљkozenн povrchu kщћe, kterй zasahuje i do hlubљнch vrstev.

Plнћivй nebezpeин

Podmнnky ovlivтujнcн vznik bйrcovйho vшedu se tvoшн velmi pomalu. Prvnнm varovбnнm bэvajн otoky v okolн kotnнkщ. Pokoћka na bйrcнch se pak vlivem nedostateиnй vэћivy zaиne ztenиovat a na jejнm povrchu se vytvoшн drobnй љupinky a pigmentovй skvrny. Protoћe je oslabenб pokoћka velmi nбchylnб k tvorbм strupщ, mщћe mмlkэ mokvajнcн vшed s nepravidelnэmi okraji vzniknout napшнklad z malйho љkrбbnutн иi po љtнpnutн hmyzem.
Aћ do 90. let minulйho stoletн spoинvala lйиba bйrcovэch vшedщ v pouћнvбnн zevnнch lйиiv - rщznэch mastн, past, zбsypщ иi lйиebnэch roztokщ. V poslednнch letech vљak dostala pшednost novб metoda, kterб spoинvб v pouћнvбnн speciбlnнch krytн rбny, jeћ v nн udrћujн optimбlnн, vlhkй prostшedн a podporujн hojenн. Zhojenн bйrcovйho vшedu probнhб ve tшech rщznэch fбzнch. Pro kaћdou fбzi je proto tшeba pouћнt jinй krytн. V prvnн, иistнcн fбzi jsou vhodnй materiбly, kterй z rбny odstraтujн neиistoty, odsбvajн z povrchu vшedu sekret s choroboplodnэmi zбrodky a slouћн takй jako ochrana pшed infikovбnнm. Ve druhй fбzi podporuje krytн tvorbu novй tkбnм tнm, ћe vyrovnбvб vlhkost v rбnм a chrбnн ji pшed vysychбnнm. Toto krytн pщsobн takй jako bariйra pшed infekcн a mechanickэm drбћdмnнm. V poslednн fбzi se pouћнvб krytн, kterй urychluje dмlenн bunмk a zabraтuje pшedиasnй tvorbм strupu. Po pшiloћenн modernнho krytн musн u pacientщ s onemocnмnнm cйv nбsledovat kompresivnн terapie, tedy bandбћ konиetiny elastickэm obinadlem.

Co zvlбdneme sami

Protoћe naљe tмlo potшebuje ke svйmu hojenн bнlkoviny, vyplatн se obohatit jнdelnниek o sэry, jogurty, mlйko, kuшecн maso, ryby a bujon. Z minerбlщ k rychlejљнmu uzdravenн mohou napomoci selen, magnezium, kalcium a zinek. Nemocnэm konиetinбm dokбћe ulevit takй speciбlnн cйvnн gymnastika. Ideбlnнmi cviky jsou v tomto smмru napшнklad pшitбhnutн a propnutн љpiиky, krouћenн v kotnнcнch a skrиenн a protaћenн prstщ u nohou. Dщleћitэ je vљak i odpoиinek. Lйkaшi doporuиujн relaxovat nejmйnм dvм hodiny v leћe na zбdech s podloћenэma nohama.

***

PRO LEPЉН HOJENН

* Snaћte se ve vмtљн mншe obohatit svщj jнdelnниek o sэry, jogurty, mlйko, kuшecн a rybн maso. Pшi problйmech se zaћнvбnнm lze v lйkбrnм zakoupit speciбlnн ochucenй koktejly, kterй obsahujн vэћivnй lбtky, minerбly a vitaminy.
* Dopшejte si vнce selenu, magnezia, kalcia a zinku.
* Zamyslete se nad mnoћstvнm tekutin, kterй za den vypijete. Minimбlnн mnoћstvн by mмlo bэt 1,5 aћ 2 litry za den.
* Kaћdэ den cviиte cйvnн gymnastiku. Cviky se sklбdajн z pшitбhnutн a propnutн љpiиky, krouћenн v kotnнcнch a skrиenн a protaћenн prstщ u nohou. Cviиenн provбdмjte tшikrбt dennм po dobu pмti minut.
* Nezapomнnejte si odpoиinout. Relaxovat je vhodnй nejmйnм dvм hodiny v leћe s podloћenэmi dolnнmi konиetinami.
* Uћнvejte lйky proti bolesti v intervalech, kterй vбm naшнdil lйkaш. Odstranмnн nebo zmнrnмnн bolesti mб vliv na celkovй hojenн rбny.
lk

Foto popis| ЪLEVA. Pшi potнћнch s ћilnн nedostateиnostн je dщleћitй odpoинvat. Nemocnн by mмli relaxovat dvм hodiny dennм s nohama nahoшe.
Foto autor| Foto Isifa