Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Zdravн
5. ъnora 2006
Zimnн radovбnky radмji bez ъrazщ
Nбsledky karambolщ na sjezdovkбch dokбћe zmнrnit vиasnб lйkaшskб pomoc
Lenka Krejcarovб
Dovбdмnн na lyћнch иi snowboardu nemusн pokaћdй konиit hezkou vzpomнnkou na chvнle proћitй na zasnмћenэch svazнch. Pokud si nedбme pozor, mщћeme se hned po prvnнm dnu naљich sportovnнch aktivit ocitnout na nosнtkбch horskй sluћby.

Zima je na ъrazy љtмdrб a ta letoљnн rozhodnм nenн vэjimkou. Ti љќastnмjљн si z hor odvezou pouze modшiny a boule, jinн ortйzu иi иerstvou sбdru na nмkterй z konиetin. Stбle иastмji se vљak objevujн pшнpady, kdy neopatrnн vyznavaиi zimnнch sportщ skonин v rukou lйkaшщ s poranмnнm pбteшe nebo s rozbitou hlavou. V drtivй vмtљinм pшнpadщ pшitom lze i tмmto zranмnнm pшedejнt.

Rozehшejte svaly

Ztuhlй, na pohyb nenavyklй svaly si o nepшнjemnэ ъraz doslova шнkajн. Kdo si chce uљetшit zбћitek z nemocnice, mмl by pшed tнm, neћ vyrazн na svah, dopшбt tмlu nмkolikaminutovou rozcviиku, jeћ svaly dostateиnм protбhne a zahшeje. Budou pak nejen lйpe reagovat na zбtмћ, ale zбroveт se zmenљн riziko natrћenн vazщ. Prбvм tyto ъrazy patшн kromм poranмnн pбteшe mezi ty nejиastмjљн a bohuћel takй nejoљidnмjљн - vyћadujн operaci a pшi vмtљн zбtмћi se opakujн. Pokud uћ k natrћenн vazu иi svalu dojde, v ћбdnйm pшнpadм se nesnaћte pokraиovat v jнzdм a rбnu ledujte. Po oљetшenн mмjte konиetinu nad ъrovnн srdce a zbyteиnм ji nezatмћujte.
Ruku v ruce s protaћenнm tмla jde i o odhadnutн vlastnнch sil. Zkuљenмjљн lyћaшi иi snowboardistй sice rбdi zamншн do obtнћnйho terйnu, ale takй иasto bэvajн mezi tмmi, pro kterй zimnн sezona skonин prvnн jнzdou. Ideбlnнm шeљenнm je uћнt si prvnн sjezd na nenбroиnйm svahu, na nмmћ si tмlo pшipomene pohyby, kterй zapomnмlo.

Helma nejen pro dмti

Aиkoli pшi jнzdм na kole vnнmбme helmu jako bмћnou souибst ochrannй vэstroje, na sjezdovkбch ji pшнliљ иasto nevнdбme. Pшitom jen ona nбs dokбћe ochrбnit pшed шadou nepшнjemnэch ъrazщ i ztrбtou ћivota. Malй dмti se proto na sjezdovku bez helmy nevyplatн pouљtмt vщbec a zapomнnat by na ni nemмli ani ostatnн. Do nemocnice nбs totiћ nemusн dostat pouze vlastnн neopatrnost, ale i bezohlednб jнzda jinэch lidн.
Dalљнm cennэm pomocnнkem jsou chrбniиe, kterй ocenн zejmйna zaинnajнcн snowboardistй. Pбd na zledovatмlйm snмhu se totiћ i v malй rychlosti vyrovnб pбdu na beton. Ti pokroиilejљн, kteшн si neodpustн jнzdu v иerstvм napadlйm snмhu, by mмli myslet hlavnм na pбteш. Ochrбnit ji dokбћou napшнklad speciбlnн pбsy a vesty s vyztuћenэmi zбdy.
Prбvм nбsledky ъrazщ pбteшe se neurochirurgovй zabэvajн nejиastмji. Aиkoli bylo pшed nмkolika lety nemyslitelnй, aby se pacienti se zranмnнm pбteшe dokбzali celkem rychle vzpamatovat, dnes to umoћтujн modernн neurochirurgickй metody. „Poranмnн pбteшe se vмtљinou lйин korzetem, klidovэm reћimem a speciбlnн lйиebnou gymnastikou. Mйnм иasto uћ zlomeniny pбteшe operujeme,“ vysvмtluje neurochirurg Jiшн Chrobok. Krom toho lze takй volit lйиbu vyuћнvajнcн implantбty a lйиbu radiointervenиnн, napшнklad vertebroplastiku, pшi kterй se do zlomenйho obratle vstшikuje speciбlnн cement.
Modernн medicнna sice dokбћe zбzraky, ale bez vиasnй prvnн pomoci bэvб snaha lйkaшщ zbyteиnб. I pшes povмru, ћe se s иlovмkem, kterэ mб zranмnou pбteш, nemб hэbat, mu ji mщћeme poskytnout, pokud napшнklad pбteш znehybnнme pomocн rukou.

***

CO DМLAT

* Na svahu
- rozcviиte se
- nezapomeтte na helmu
- nepшeceтujte se a pro prvnн jнzdu si vyberte mнrnмjљн svah
- mмjte pшehled o lidech, kteшн jedou nad vбmi a okolo vбs

* Pшi ъrazu pбteшe
- pшi oљetшovбnн zranмnйho, kterэ je v bezvмdomн, pшedpoklбdejte poranмnн pбteшe
- pokud je zranмnэ pшi vмdomн, zeptejte se: Mбte bolesti v oblasti pбteшe? Cнtнte ruce i nohy a mщћete s nimi pohnout?
- zvedat a pшenбљet zranмnйho by mмly alespoт иtyшi osoby, a to tak, aby s jeho pбteшн hэbaly co nejmйnм; ideбlnн je drћet hlavu zranмnйho v dlanнch a tмlo pшenбљet tak, jako by to byl jeden neohebnэ kus
- pokud je nutnй poranмnйho transportovat, pouћijte rovnй tvrdй lehбtko
- pokud mбme podezшenн na zlomeninu krиnнho obratle, je vhodnй pouћнt krиnн lнmec, neutiskuje totiћ ћнly na krku

Foto popis| NEPШECEТOVAT SE. Jak pшeиkat dovбdмnн na snмhu bez ъjmy na zdravн? Dщleћitй je dobшe pшedem odhadnout vlastnн sнly.
Foto autor| Foto archiv