Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Zdravн
12. ъnora 2006
Epilepsie mщћe u dмtн brzdit vэvoj
Jedinou obranou je rozpoznat druh choroby co nejdшнve a ihned nasadit lйиbu
Lenka Krejcarovб
Vбћnэch nemocн, jeћ suћujн malй pacienty, existuje шada, ale jen mбlokterб z nich dokбћe do dмtskйho ћivota zasбhnout tak zбkeшnм jako epilepsie.
I pшesto, ћe jejн lйиba znamenб hodnм odшнkбnн, je moћnй nad nн zvнtмzit.
Podstatnй je odhalit chorobu vиas, rozpoznat druh zбchvatщ a nasadit odpovнdajнcн lйиbu.

Zpomalenн vэvoje, poљkozenн mozkovэch bunмk a mentбlnн handicap, kterэ se v dospмlosti tмћko dohбnн - to jsou jen nмkterб z nebezpeин, kterб инhajн na dмti, u nichћ nenн epilepsie sprбvnм a vиas diagnostikovбna. Rozsah nбsledkщ je oproti dospмlэm vмtљн, protoћe nemoc probнhб v mozku, kterэ se jeљtм vyvнjн a zhruba do љesti let vyzrбvб. Bohuћel tomu odpovнdб i pestrб paleta zбchvatovэch projevщ a syndromщ, kterб se odvнjн od vмku pacienta a иinн nemoc obtнћnмji rozpoznatelnou. „Sprбvnм urиit diagnуzu je velmi dщleћitй, protoћe jinak jsou pacienti lйиeni pro jinэ typ zбchvatщ, neћ kterэ je ve skuteиnosti suћuje. Zhruba 12 aћ 25 procent pacientщ nereagujнcнch na lйky vщbec nemб epilepsii, ale jinэ typ zбchvatщ, nejиastмji psychogennм podmнnмnэch. Nemocnэ s epilepsiн, kterэ nereaguje na lйиbu, by mмl bэt komplexnм vyљetшen,“ vysvмtluje primбш Miroslav Kalina z Centra pro epilepsie na Homolce.

Rizika z prodlenн

U dмtн lze podle odbornнkщ rozliљit шadu vмkovм vбzanэch epileptickэch syndromщ, od tмch, kterй se mohou samy spontбnnм vyhojit, aћ po vyslovenм zhoubnй, kterй devastujн psychomotorickэ vэvoj dнtмte. Tento druh navнc mщћe vйst aћ k zбvaћnйmu postiћenн mozkovэch funkcн, takzvanй epileptickй encephalopatii. Lйиba malignнch syndromщ proto musн bэt sprбvnм cнlenб a razantnн. „V dмtstvн je riziko z prodlenн mnohem vмtљн, protoћe aktivnн epilepsie pozastavuje psychomotorickэ vэvoj a љkody zpщsobenй opakovбnнm zбchvatщ se pozdмji tмћko dohбnмjн. Ve vyљљнm vмku se projevujн napшнklad i mentбlnнm handicapem,“ upozorтuje primбшka Hana Oљlejљkovб z dмtskй neurologickй kliniky v Brnм.
Cesta k uzdravenн vede obvykle pшes lйиbu farmakologickou, tedy podбvбnн antiepileptik, pшнpadnм pшes chirurgickэ zбkrok. „Zapomнnat se nesmн ani na pomoc psychologщ, pedagogщ i sociбlnнch pracovnнkщ, kteшн ovlivтujн kvalitu ћivota epileptika, jeho rodiny a celйho okolн,“ шнkб brnмnskб lйkaшka. Stбle se podle nн vyvнjejн novб antiepileptika se snahou zlepљit jejich lйиebnэ profil a minimalizovat neћбdoucн ъиinky. „Sprбvnм volenou a cнlenou lйиbou lze pomoci zhruba polovinм pacientщ. Nevhodnм zvolenэm lйkem lze bohuћel i mnoho pokazit. Pokud se po podбnн prvйho lйku nedaшн dosбhnout bezzбchvatovosti, volн se dalљн lйk,“ vysvмtluje Oљlejљkovб. V takovйm pшнpadм vљak љance na ъspмch klesб. Odhaduje se na 10 aћ 15 procent a s kaћdэm dalљнm lйkem se sniћuje. Ve chvнli, kdy se moћnosti lйkщ vyиerpajн, hovoшн lйkaшi o farmakorezistenci. „I v takovйm pшнpadм se vyplatн nemoc pшehodnotit. V prvй шadм je nutnй odliљit neepileptickй zбchvaty, znovu urиit typ zбchvatu, zhodnotit EEG a doplnit video EEG, coћ je soubмћnй snнmбnн EEG a videozбznamu pacienta. Vyplatн se takй zvбћit vhodnost pouћitйho antiepileptika, eventuбlnм vyzkouљet lйk novэ,“ popisuje lйkaшka. Poslednн lйиebnй kroky jsou podle nн epileptochirurgickй zбkroky a implantace stimulбtoru vagovйho nervu.

Rizikovй иinnosti

Ani rodiиe nejsou bezmocnн. Nedнlnou souибstн lйиby jsou totiћ reћimovб opatшenн, kterб mohou ohlнdat jen oni. Mezi nм patшн napшнklad pravidelnэ rytmus spбnku a bdмnн. Zvlбљtм dщleћitй pak je, aby dнtм spalo dostateиnм dlouho. Protoћe zбchvaty mщћe provokovat usнnбnн a probouzenн, je nutnй tyto situace bмhem dne omezit. Podobnм je tomu i s aktivitami spojenэmi s velkou hyperventilacн. „V nмkterэch konkrйtnнch pшнpadech doporuиujeme i omezenн sledovбnн televize a prбci s poинtaиem, ale neplatн to obecnм. Taktйћ jiћ nenн zcela zakбzбna иokolбda a kakao, coћ se tradovalo dшнve,“ dodбvб primбшka Oљlejљkovб.

***

CO POMБHБ

- vиasnб diagnуza a odpovнdajнcн lйиba
- dostatek spбnku, omezenн иastйho usнnбnн i probouzenн
- redukovat bмhy na dlouhй tratм a aktivity spojenй s hyperventilacн
- vyhэbat se kakau a иokolбdм
- platн vљechny zбsady zdravй vэћivy

Foto popis| ЪKOL PRO RODIИE. Vedle lйиby musejн rodiиe dohlнћet na иinnost dмtн. Riziko zбchvatu hrozн tшeba u zadэchбnн pшi pohybu.
Foto autor| Foto Robert Sedmнk