Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Zdravн
26. ъnora 2006
Odhalte riziko rakoviny prsu vиas
Vyљetшenн by nemмly opomнjet mladй ћeny, nemoc u nich probнhб agresivnмji
Lenka Krejcarovб
S diagnуzou rakoviny prsu se nepotэkajн pouze ћeny mezi padesбtkou a љedesбtkou, ale stбle иastмji i mladй dнvky, u kterэch by toto onemocnмnн nikdo neиekal. Bohuћel prбvм jim se rakovina mщћe stбt osudnou -do ordinace lйkaшe pшichбzejн pozdм, nemoc u nich probнhб mnohem agresivnмji a mб tendenci se vracet.

Nepшнjemnou zprбvu, ћe onemocnмly rakovinou prsu, se v Иesku dozvн kaћdэ rok okolo pмti tisнc zбstupkyт nмћnйho pohlavн a zhruba dva tisнce na ni zemшou. U dшнve narozenэch roиnнkщ je zбkeшnб nemoc zpravidla odhalena vиas dнky speciбlnнm pшнstrojщm a systйmu bezplatnэch prohlнdek, takћe majн velkou љanci na vylйиenн.
Mnohem vмtљн problйm podle odbornнkщ pшedstavuje zhoubnй bujenн pro ћeny mezi dvacбtэm aћ pмtatшicбtэm rokem vмku. „Pшichбzejн pozdм, a uћ s velkэm nбdorem, kdy je lйиba obtнћnб. Nenapadne je, ћe by se v mladйm vмku mohly stбt obмtн rakoviny,“ шнkб onkolog Luboљ Petruћelka. Zvэљenйmu nebezpeин jsou podle nмho vystaveny pшedevљнm ty z ћen, u kterэch se nemoc vyskytla v rodinм - geneticky je ovlivnмno deset aћ patnбct procent pшнpadщ rakoviny prsu. Pokud onemocnмla matka nebo babiиka, je nutnй, aby nбsledujнcн ћenskб pokolenн chodila na pravidelnй kontroly kaћdйho pщl roku uћ od svэch dvaceti let.
O moc lйpe na tom podle Petruћelky nejsou ani ћeny, kterй odklбdajн mateшstvн. „Zjistilo se, ћe mнt prvnн dнtм po tшicнtce nebo nemнt je vщbec, jsou vэznamnй rizikovй faktory pro vznik nбdoru.“ Hrozbu podle onkologa zvyљuje i brzkб menstruace, nadvбha a kouшenн. Naopak dobшe, co se tэиe rakoviny, jsou na tom ћeny, kterй svй potomky kojily dйle neћ rok.

Testujte se!

Pшнznaky, kterэmi se rakovina prsu mщћe ohlбsit, jsou pestrй. Asi nejznбmмjљнm vodнtkem bэvб hmatnэ ъtvar v prsu, jenћ se nemмnн v zбvislosti na hormonбlnнch zmмnбch pшi menstruaci. Podezшelй by ћenбm mмlo bэt takй vtaћenн kщћe иi bradavky, zmмna barvy иi asymetrie prsu, mнstnн bolestivost, kterб nenн vбzanб na cyklus, teplota a vэtok z bradavky. Pokud se nмco takovйho objevн, je nutnй upozornit svйho gynekologa иi praktickйho lйkaшe, pшнpadnм se pшнmo obrбtit na centrum, kterй provбdн mamodiagnostickй vyљetшenн.
I kdyћ nenн moћnй hrozbu rakoviny odvrбtit, existuje alespoт zpщsob, jak ji odhalit s pшedstihem. Ћeny mohou kromм samovyљetшenн podstoupit napшнklad speciбlnн test, kterэ zjiљќuje, zda se v jejich tмle nachбzн jeden ze dvou genщ, jenћ mщћe zhoubnй bujenн vyvolat. Pokud je test pozitivnн, majн zhruba osmdesбtiprocentnн pravdмpodobnost, ћe nбdorem prsu v budoucnu onemocnн. Stejnм velkй riziko u nich pшedstavuje i rakovina vajeиnнkщ. Инm dшнve se o tomto nebezpeин lйkaшi dozvмdн, tнm lйpe pro pacientku. Vэsledky lйиby rakoviny prsu u mladэch ћen totiћ nejsou tak dobrй jako u dшнve narozenэch a pacientky иastмji umнrajн. Problйm tkvн v tom, ћe u nich bujenн probнhб daleko rychleji a mnohem agresivnмji. Z tohoto dщvodu bэvajн obvykle i malй nбdory lйиeny chemoterapiн. Situaci jeљtм komplikuje fakt, ћe v jejich pшнpadм nenн moћnй k vyљetшenн pouћнt mamograf. V mladйm tмle se totiћ odehrбvб шada hormonбlnнch zmмn, kterй se odrбћejн v prsnн ћlбze, takћe nenн snadnй nбdor najнt. Lйkaшi proto dбvajн pшednost ultrazvuku.
Preventivnн vyљetшenн mamografem jednou za dva roky, kterй hradн pojiљќovna, by nemмly opomнjet ћeny mezi pмtaиtyшiceti aћ devмtaљedesбti lety. Vyљetшenн prsu je tшeba podstupovat pravidelnм, nestaин jen jednou za ћivot. Muћщ, kteшн mohou onemocnмt rakovinou prsu takй, se bohuћel toto vyљetшenн netэkб.

Chemoterapie i biofosfбty

Moћnostн, jak lйиit rakovinu prsu u obou pohlavн, je v souиasnй dobм hodnм a lйиba bэvб ъspмљnб. Zбkladnнm kamenem je chirurgickэ zбkrok, tedy odstranмnн nбdoru z тadra. Dalљнmi moћnostmi jsou chemoterapie, radioterapie, imunoterapie a takzvanй biofosfбty, lйky, kterй se pouћнvajн pшi lйиbм kostnнch metastбz.

***

PШНZNAKY

- hmatnэ nepravidelnэ ъtvar v prsu, jenћ se nemмnн v zбvislosti na hormonбlnнch zmмnбch pшi menstruaci
- vtaћenн kщћe иi bradavky
- zmмna barvy иi asymetrie prsu
- mнstnн bolestivost, kterб nenн vбzanб na cyklus
- teplota
- vэtok z bradavky

Foto popis| OBМTI NEVМDOMOSTI. Mladй dнvky a ћeny ve vмku mezi 20 aћ 35 lety иasto nenapadne, ћe by mohly bэt obмtн rakoviny.
Foto autor| Foto Allphoto