Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Zdravн
7. kvмtna 2006
Co krade dobrэ spбnek
Lenka Krejcarovб
Nмkdo poинtб oveиky, jinэ se hodiny pшevaluje v posteli. Po oиku sleduje cifernнk budнku a nad rбnem zjistн, ћe si o osmi hodinбch spбnku mщћe nechat leda tak zdбt.
Onмch povмstnэch osm hodin spбnku sice nenн podmнnkou, ale bez odpoиinku ћнt prostм nejde. Pravidelnэ a hlavnм dostateиnэ spбnek totiћ chrбnн nervovэ systйm a zбroveт funguje i jako obrannэ mechanismus tмla. Kdyћ pбr hodin odpoиinku chybн, ohlбsн se nejdшнve ъnava a po nн vэpadky v soustшedмnн. Pokud je deficit vмtљн, projevн se pozvolnэ ъbytek intelektovэch funkcн. V horљнm pшнpadм dlouhodobй nevyspбnн vyъstн v duљevnн vyиerpбnн, nemoc nebo depresi.
Jednou ze zбkladnнch chyb nespavcщ bэvб љpatnэ ћivotnн styl. Nevyplбcн se zejmйna pшesouvбnн zбbavy иi prбce do pozdnнch noиnнch hodin, protoћe se tнm odsouvб chvнle, kdy si tмlo шнkб o spбnek samo. Organismu mщћeme ulehиit takй tнm, ћe budeme chodit spбt zhruba ve stejnou dobu. O nмco sloћitмjљн situace nastбvб u lidн, kteшн pracujн nepravidelnм na smмny. Pokud nedokбћou usnout ve dne, mмli by se podobnйmu zamмstnбnн zdaleka vyhnout.
Pokud spбnek nepшichбzн, neklesejte na mysli a rozhodnм se nesnaћte usnout za kaћdou cenu. Vэsledkem bude pouze to, ћe se budete v posteli pшevalovat o pбr hodin dйle. Mnohem lepљн шeљenн je vмnovat se jinй aktivitм, napшнklad иetbм knihy, poslechu hudby nebo sledovбnн filmu. Ostatnм pro spбnek mщћeme udмlat i nмco pшedem. Kdo se chce dobшe vyspat, mщћe tмlo unavit sportovnн aktivitou, ale ne tмsnм pшed spanнm. Organismus se totiћ pшi nбmaze nastartuje a potшebuje nмkolik hodin, aby se opмt uklidnil. Podobnй je to i s noиnнmi ъtoky na ledniиku. Ideбlnн je pojнst nмco malйho naposledy dvм hodiny pшed spanнm. Alkohol by se pшed spanнm nemмl pнt vщbec. Pomщћe sice usnout, ale za cenu naruљenн pшirozenй struktury spбnku. Totйћ ostatnм platн i o dalљнm ze zlozvykщ - kouшenн.
Stejnм podstatnй je i to, kde usнnбme. Ideбlnн je klidnй mнsto, kde nбs neruљн nбhodnй zvuky. Mнstnost by nemмla bэt pшetopenб ani zbyteиnм chladnб. Vyplatн se vљнmat si zdrojщ svмtla - lidskэ organismus je velmi citlivэ a svмtelnэ podnмt bere jako signбl k probuzenн.
Nekvalitnн spбnek mщћe bэt mimo jinй jednнm z pшнznakщ onemocnмnн. Napшнklad pшi zvэљenй funkci љtнtnй ћlбzy pacient nemщћe usnout, naopak pшi snнћenй funkci tohoto orgбnu spн nezvykle dlouho, aniћ si dostateиnм odpoиine. Takй nмkterй nemoci srdce a plic spбnek naruљujн. Trable s usнnбnнm v neposlednн шadм pociќujн i ћeny v pшechodu.

NEMЩЋETE USNOUT?

nepшesunujte zбbavu a prбci do noиnнch hodin uklбdejte se ke spбnku ve stejnэ иas kdyћ nemщћete usnout, vмnujte se jinй aktivitм cviиte, ale ne tмsnм pшed spanнm nekuшte, nepijte alkohol a nejezte alespoт dvм hodiny pшed spanнm odpoинvejte v klidnй, temnй a vмtranй mнstnosti

Foto popis|